Inzicht Sociaal Domein na decentralisatie

Financiële positie kleine gemeenten vs. grote gemeenten
Kleine gemeenten (tot 20.000) inwoners) hebben vaak een betere financiële positie dan middel grote gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 – 250.000. Dit heeft ermee te maken dat kleine gemeenten vaak hogere lokale belastingen innen.

 

De grootste gemeenten van Nederland met een inwonertal vanaf 250.000 hebben een gunstigere solvabiliteit dan de middel grote gemeenten, omdat zij in aanmerking komen voor financiering door het Rijk.

 

Voor gemeenten is het van belang om haar financiële positie goed in kaart te brengen, overzicht te hebben en inzicht te behouden. De vraag die hierbij van belang is, op welke wijze brengt de gemeente haar financiële positie in kaart? En wat heeft zij hiervoor nodig?

 

Financiële positie gemeente in kaart
In het eerste kwartaal maken gemeenten zich klaar voor het opstellen van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt definitief vastgesteld waar tekorten en overschotten zijn en of er aan de begroting kan worden voldaan. Met name de kosten voor de Jeugdwet zijn  bij gemeenten vaak onvoldoende in beeld en kunnen voor grote tekorten zorgen.

 

De onvoorziene kosten voor de Jeugdwet zijn vaak niet inzichtelijk doordat er te weinig overzicht is in hoe de processen verlopen. Ten aanzien van de zorg en zeker ook de kosten ervan, is een belangrijke rol weggelegd voor de toegang, omdat dit via meerdere wegen kan verlopen, namelijk;
• de eigen gemeentelijke toegang;
• verwijzers zoals huisartsen;
• medische specialisten.

 

Het standaardiseren van processen bij de toegang geeft overzicht waardoor er effectief beleid ingezet kan worden.

 

Overzicht is inzicht
Om overzicht te creëren in en grip te krijgen op de financiële positie van een gemeente is het van belang dat er eenduidige werkwijzen in de informatieoverdracht van administratieve processen worden gehanteerd. Dit beslaat uiteraard de gehele keten. Door te werken volgens vastgestelde afspraken en procedures komt er uiteindelijk overzicht in de financiële positie van de gemeente.

 

Dit overzicht biedt inzicht op veel gebieden. De voorspelbaarheid van de kosten op het gebied van de Wmo en Jeugdwet worden eerder in kaart gebracht, waardoor eerder op onvoorziene kosten van bijvoorbeeld doorverwijzingen geacteerd kan worden.

 

Overzicht biedt ook de mogelijkheid tot benchmarken. Dit kan in regionale samenwerkingen informatie en houvast bieden voor inkoop en contracteringen, ook met derde verwijzers.

 

Wil uw gemeente meer inzicht in grip op zorginzet? Wij gaan graag met uw gemeente in gesprek om onze kennis te delen.  


Aanvraag voor gesprek