Resultaatfinanciering: Kostenbesparing, minder administratie en meer ondernemerschap

Op welke wijze zorgondersteuning aan de cliënt wordt verleend, organiseert de zorgaanbieder bij resultaatfinanciering zelf. De zorgondersteuning wordt afgestemd met de cliënt en vervolgens vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan en het eenmalig melden van de aanvang van de zorg (MAZ) vormen de basis voor de afrekening aan de zorgaanbieder en de berekening van de eigen bijdrage voor de cliënt (door het CAK). Factureren is voor zorgaanbieders niet nodig. De zorglevering kan worden gecontroleerd via klanttevredenheidonderzoek (telefonisch en/of huisbezoek).
 
Huishoudelijke hulp
De overstap naar resultaatfinanciering voor huishoudelijke hulp is al door diverse Zorg-Lokaal klantgemeenten gemaakt. Door alle partijen tijdig te betrekken bij het proces wordt het beste resultaat behaald. Samen met gecontracteerde zorgaanbieders, cliëntenvertegenwoordiger(s), het CAK en Zorg-Lokaal werden administratieve processen afgestemd en geïmplementeerd.

 

Begeleiding en beschermd wonen
Inmiddels wordt ook de overstap naar resultaatfinanciering voor begeleiding en zelfs beschermd wonen gemaakt. De basis van resultaatfinanciering is daarbij gelijk gebleven: zorgaanbieders krijgen per periode een vast bedrag betaald voor de cliënten waarvoor een ondersteuningsplan en Melding Aanvang Zorg aanwezig is. Maar de spelregels ten opzichte van resultaatfinanciering huishoudelijk hulp hoeven niet hetzelfde te zijn. Zo wijken bijvoorbeeld de doelgroep en ondersteuning af van huishoudelijke hulp. Dat vraagt om afstemming over en inregelen van administratieve processen. Samen met alle partijen. Bijvoorbeeld voor de volgende vraagstukken:

 

 • Aanlevering CAK t.b.v. eigen bijdrage
  Op welke wijze en onder welke categorie dient de zorg bij het CAK te worden aangeleverd? Hoe wordt de eigen bijdrage vastgesteld?

 

 • Uitbetaling zorgaanbieders
  Wanneer wordt zorg wel en wanneer (tijdelijk) niet uitbetaald aan de zorgaanbieder?

 

   • Kwaliteit
    Hoe wordt de kwaliteit van de zorg gemeten? Wordt de beleving van de cliënten met betrekking tot de geleverde zorg telefonisch of bijvoorbeeld middels huisbezoeken gemeten?

 

Consultants van Zorg-Lokaal hebben bij diverse gemeenten ruime ervaring opgedaan op het gebied van administratieve processen en ICT-systemen om de Wmo en Jeugdwet met resultaatfinanciering uit te voeren. Met betrokken partijen bespreken zij graag alle zaken die belangrijk zijn rondom de uitvoering van resultaatfinanciering.

Door: Anneke Renckens
Datum: 23 maart 2016

Wil uw gemeente meer informatie over uitvoeringsvarianten, klanttevredenheidonderzoek of over onze andere dienstverlening?  Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Informatieverzoek