BPO administratie ZiN

Met de toegang tot ons Zorg-Portaal en onze backoffice experts nemen we uw gemeente het administratieve proces rondom de Wmo (o.a. hulp bij het huishouden en begeleiding) en de Jeugdwet uit handen. Wmo en Jeugdwet administratie wordt inspannings-, output/resultaat,- of taakgericht uitgevoerd.

Het doorgezette iWmo of iJw bericht wordt door het Zorg-Portaal gecontroleerd op juistheid, afgesproken zorgvorm, zorgcodes en NAW gegevens. Afgekeurde berichten zijn voor de gemeente ter correctie zichtbaar in het Zorg-Portaal. Van alle goedgekeurde berichten worden de cliëntgegevens vervolgens direct verwerkt en opgeslagen om uiteindelijk stuurinformatie te genereren.

Na controle van de cliënt-en indicatiegegevens wordt een iWmo of iJw bericht verzonden voor toewijzing naar de desbetreffende zorgaanbieder. Is de zorgaanbieder onbekend? Of heeft de cliënt de vrijheid om de zorgaanbieder te kiezen? Dan wordt de cliënt op een toewijslijst geplaatst. Zodra cliënt en zorgaanbieder overeenstemming hebben over levering, kan de zorgaanbieder de indicatie van de cliënt ophalen via ons Zorg-Portaal (platform voor berichtenverkeer). De zorgaanbieder kan nu over gaan tot levering van zorg aan de cliënt.

Bij  controle op rechtmatigheid van de zorglevering wordt gemonitord of de zorgaanbieder de zorg conform indicatie/toewijzing levert en of de cliënt gebruik maakt van de indicatie/toewijzing. Dit noemen we benutting of onderbenutting. Hierdoor krijgt de gemeente inzicht in cliënten die nog geen zorg ontvangen. Zorg-Lokaal kan optioneel onderzoek naar zorglevering voor controle op levering, kwaliteit een cliënttevredenheid uitvoeren.

Op basis van de inkoop van de gemeente, de indicatie/toewijzing en de ingediende declaratie, worden de facturen op rechtmatigheid getoetst. Voor een rechtmatige factuur controle wordt het declaratieproces tijdens de implementatiefase afgestemd met de zorgaanbieders en vastgelegd in een declaratieprotocol. Matchen van de indicatie met de declaratie is het uitgangspunt van de factuur controle.

Zorgaanbieders worden eventueel bevoorschot. Standaard vindt bevoorschotting per periode plaats. Na afloop van de periode wordt de levering getoetst, de zorgaanbieder ontvangt een voorlopige afrekening ter controle. Vervolgens wordt de definitieve afrekening opgemaakt, het overgebleven saldo verrekend met de bevoorschotting en uitbetaald aan de zorgaanbieder.

Jaarlijks ontvangt de gemeente een controle verklaring over het uitgevoerde administratieve proces.

In samenwerking met de gemeente verzorgt Zorg-Lokaal de voorbereiding van voortgangsgesprekken met de verschillende zorgaanbieders. Zorg-Lokaal zit de gesprekken voor, verzorgt de verslaglegging en adviseert uw gemeente over zaken die naar aanleiding van de gesprekken naar voren komen.


De gegevens uit het indicatiebesluit worden door Zorg-Lokaal opgenomen in de beschikking. De beschikking wordt opgemaakt en verzonden naar de cliënt.

Is de gemeente centrum gemeente? Dan beheren we voor productcategorie “Beschermd wonen” indicaties van de aangesloten gemeenten en faciliteren we zorgaanbieders bij zorgtoewijzingen met ons Zorg-Portaal. Ook leveren we data aan het CAK.

Wil uw gemeente meer informatie over uitbesteding van het administratieve proces rondom ZiN of over onze andere dienstverlening? Vul dan hier uw informatieverzoek in.

Informatieverzoek