Onderzoek: Gemeenten zijn klaar om invulling te geven aan de nieuwe Wmo

De afgelopen periode hebben gemeenten zich voorbereid op de decentralisatie AWBZ begeleiding. Met de val van het kabinet Rutte is de vraag of dit onderwerp controversieel verklaard ... Lees meer

Goede voorbereiding decentralisatie palliatieve begeleiding noodzaak

Met de decentralisatie AWBZ begeleiding krijgen gemeenten een divers takenpakket met complexe cliëntengroepen en hulpvragen. Veel gemeenten zijn inmiddels, ondanks de politieke ... Lees meer

Controversieel verklaren decentralisatie begeleiding leidt tot stagnering

De tweede kamer beslist op 16 mei aanstaande over het al dan niet controversieel verklaren van de wijzigingen in de Wmo. De VNG heeft erop gestuurd om gemeenten voor 1 juni 2012 ... Lees meer

Val kabinet en de gevolgen voor de Wmo

Aanstaande donderdag zou de derde termijn van het debat over de wijzigingen in de Wmo plaatsvinden. Gisteren (maandag 23 april 2012) is echter het ontslag van het kabinet ... Lees meer

Gemeenten moeten in actie komen voor decentralisatie AWBZ begeleiding

Op 4 en 5 april heeft de kamer gedebatteerd over het voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op ... Lees meer

Gemeenten bereiden zich voor op toegang voor nieuwe cliënten

De decentralisatie AWBZ begeleiding zorgt ervoor dat gemeenten verantwoordelijk worden voor nieuwe doelgroepen. Deze doelgroepen hebben matige tot zware beperkingen en ... Lees meer

Persoongebonden Budget in de toekomst financieel haalbaar

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) werd in 1996 ingevoerd in de AWBZ en werd lange tijd gezien als het belangrijkste middel om de cliënt eigen regie te geven over zijn of haar ... Lees meer

Decentralisatie begeleiding kans voor verbeteren Wmo administratie

Afgelopen week las ik een artikel over zorgaanbieders die een gemeente erop wijzen dat de administratieve lasten sterk zullen toenemen met de decentralisatie AWBZ begeleiding naar ... Lees meer

Inzicht in impact decentralisatie AWBZ begeleiding voor gemeenten

De invoeringsdatum decentralisatie van AWBZ begeleiding nadert gestaag, ten minste als de invoering niet wordt uitgesteld. De VNG en het ministerie van VWS coördineren de ... Lees meer

Kantelen met het oog op de toekomst

  De decentralisatie van AWBZ begeleiding maakt de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl weer urgent voor gemeenten. In de praktijk zien we dat bij verschillende gemeenten het ... Lees meer

Decentralisatie begeleiding vraagt om sturing op output van Wmo contracten

Aanbesteden binnen de Wmo leidt al jaren tot discussies over de manier van aanbesteden en de gekozen werkwijze en/of procedure. De vraag in welke categorie aanbesteding (2A / 2B) ... Lees meer

Overhevelen van AWBZ taken en verantwoordelijkheden

De Tweede Kamer heeft in oktober een motie aangenomen waarin bepleit wordt het budget voor de decentralisatie van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo, te bestemmen in een ... Lees meer