Inzicht in impact decentralisatie AWBZ begeleiding voor gemeenten

De invoeringsdatum decentralisatie van AWBZ begeleiding nadert gestaag, ten minste als de invoering niet wordt uitgesteld. De VNG en het ministerie van VWS coördineren de ... Lees meer

Kantelen met het oog op de toekomst

  De decentralisatie van AWBZ begeleiding maakt de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl weer urgent voor gemeenten. In de praktijk zien we dat bij verschillende gemeenten het ... Lees meer

Decentralisatie begeleiding vraagt om sturing op output van Wmo contracten

Aanbesteden binnen de Wmo leidt al jaren tot discussies over de manier van aanbesteden en de gekozen werkwijze en/of procedure. De vraag in welke categorie aanbesteding (2A / 2B) ... Lees meer

Overhevelen van AWBZ taken en verantwoordelijkheden

De Tweede Kamer heeft in oktober een motie aangenomen waarin bepleit wordt het budget voor de decentralisatie van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo, te bestemmen in een ... Lees meer

De eerste winsten jeugdzorg zijn nu al te behalen

Vorige blog zijn we ingegaan op de IQ-maatregel en de kansen die dit gemeenten biedt. Eind december 2011 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de plannen om de jeugdzorg bij ... Lees meer

IQ-maatregel biedt ook mogelijkheden voor gemeenten

De IQ-maatregel, die als gevolg heeft dat een deel van een zwakbegaafden hun zorg vanuit de Wmo in plaats van de AWBZ krijgen, wordt heroverwogen. Tot nu toe heb ik vooral veel ... Lees meer

Inkomensgrens Wmo, noodzaak of misvatting?

Gemeenten mogen geen inkomensgrens stellen Vorige week schreven wij over de achteraf opgelegd eigen bijdrage en de proefrechtszaak de Stichting de Ombudsman in dit kader heeft ... Lees meer

Eigen bijdrage op lopende voorzieningen rechtmatig

Verschillende gemeenten hebben besloten met ingang van 1 januari 2011 een eigen bijdrage op te leggen voor voorzieningen in het kader van de Wmo, zoals een scootmobiel, tillift of ... Lees meer

Initiatief Caire pakt tekorten in zorg aan

Caire brengt mantelzorgers, voorzieningen en initiatieven onder in een netwerk binnen de Wmo Het goed organiseren van de zorg wordt in de toekomst steeds lastiger. De zorgvraag ... Lees meer

De Kanteling is in de nieuwe Wmo niet meer toereikend

Op dinsdag 25 oktober vond op locatie van het UMC te Utrecht, in samenwerking met professor Guus Schrijvers, een werkconferentie plaats. Hier stond de vraag, hoe de ... Lees meer

Herorientatie AWBZ hulpmiddelen

AWBZ-hulpmiddelen naar Zorgverzekeringswet Op Zorgkrant.nl stond 10 november jl. een artikel over het plan van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om ... Lees meer

Decentralisatie extramurale begeleiding van AWBZ naar Wmo

Omdat in deze blog de Wmo centraal staat, schetsen wij hierbij een kort maar helder beeld van de belangrijkste verandering binnen de Wmo die de gemeenten te wachten staat: de ... Lees meer