Zorg-Lokaal ‘zorgt’ voor de Kindervallei

Als koffer sponsor in het jubileumjaar van de Kindervallei droeg Zorg-Lokaal er graag aan bij dat gezinnen met een zorgintensief kind een onvergetelijke vakantietijd kunnen gaan ... Lees meer

Zorg-Portaal 2.1 voor grip

Dit softwarepakket werkt op basis van de landelijk geldende i-Standaarden voor berichtenverkeer. Met ingang van 12 juni 2017 heeft deze landelijke standaard een grote verandering ... Lees meer

CBS – “11 procent van de jongeren krijgt jeugdhulp”

Vorig jaar kregen in totaal 367 duizend kinderen van 0 tot en met 17 jaar jeugdhulp. Dit komt overeen met bijna 11 procent van de kinderen van die leeftijd. Jeugdhulp bestaat uit ... Lees meer

Jeugd-GGZ van DBC naar uitvoeringsvariant

Landelijk is afgesproken door VWS, Zorginstituut Nederland en de VNG dat gemeenten met ingang van 1-1-2018  geen DBC’s meer mogen hanteren binnen de Jeugdwet. De reden hiervan is ... Lees meer

Van Rijn wil i-Wmo en i-Jeugd aan gemeenten opleggen

Administratieve processen rond de Wmo gaan nog steeds niet vlekkeloos en de Kamer drong aan op verbetering. Van Rijn lichtte toe dat alle gemeenten inmiddels technisch zijn ... Lees meer

Release iWmo en iJw 2.1 XML uitgesteld

De nieuwe planning komt uit op een releasemoment half juni 2017. Alle betrokken partijen zijn overeengekomen om de periode van uitstel zo kort mogelijk te houden. Het ... Lees meer

Financiering door centrumgemeente, sturing op regiogemeente

De opdracht aan gemeenten is om in de overgangsfase tussen de nieuwe en de oude verdeling van middelen, afspraken te maken over hoe de financiering in de regio na 2020 vorm krijgt. ... Lees meer

304/322 retourberichten via het Zorg-Portaal

Bij diverse klantgemeenten werd de 304/322 functionaliteit succesvol geïmplementeerd. Voor en met onze klanten zijn door het hele land roadshows georganiseerd. Op deze manier ... Lees meer

Overhevelen HH thuiswonende Wlz-cliënten: nieuwe afspraken

Meer informatie over de nieuw gemaakte afspraken leest u hier. Wilt u weten wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Vul dan hier uw informatieverzoek ... Lees meer

Online Dashboard vernieuwd live!

Naast stuurinformatie vanuit het online dashboard leveren we gemeenten kwartaal en ad-hoc rapportages. Data hiervoor wordt gegenereerd uit onze administratieve systemen en ... Lees meer

Herstel de balans door een lagere kostprijs aan te leveren bij het CAK

Sommige burgers geven zelfs aan af te hebben gezien van de ondersteuning als zij vooraf hadden geweten dat de rekening zo hoog zou zijn. Terwijl in het keukentafelgesprek en het ... Lees meer

Resultaatfinanciering: Kostenbesparing, minder administratie en meer ondernemerschap

Op welke wijze zorgondersteuning aan de cliënt wordt verleend, organiseert de zorgaanbieder bij resultaatfinanciering zelf. De zorgondersteuning wordt afgestemd met de cliënt en ... Lees meer